Úvod

Výroční zpráva za rok 2011

o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 výše uvedeného zákona zveřejňuje ÚSC , tj. Obec Zdobnice, jako povinný subjekt výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle shora uvedeného zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti ....... 0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí ....... 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu při přezkoumání zákonitosti rozhodnutí povinného subjektu ....... 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence ....... 0

e) počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich

vyřízení ....... 0

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona .......  0

 

Ve Zdobnici dne 8. 2. 2012 Jana Gruntová

starostka