POVINNÉ INFORMACE

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Zdobnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Zdobnice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

 Další informace o osobách, funkcích, zastupitelích najdete v sekci Organizační struktura obce Zdobnice.

4. Kontaktní spojení

Zdobnice 1

516 01  Rychnov nad Kněžnou

Telefon: 494592156

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zdobnice.com

ID Datové schránky: f74b5y6

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Zdobnice 1

516 01  Rychnov nad Kněžnou

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Zdobnice 1

516 01  Rychnov nad Kněžnou

4.3. Úřední hodiny

Podatelna, pokladna, Czech Point, ověřování         

Pondělí

  8:00  -

15:30

Úterý

  8:00  -

15:30

Středa

  8:00  -

15:30

Čtvrtek

  Zavřeno

Pátek

  Zavřeno

Úřední hodiny starosta

Pondělí

14:00  - 

15:30

4.4. Telefonní čísla

494 592 156

731 116 758

4.5. Čísla faxu

Fax není využíván.

4.6. Adresa internetové stránky

www.zdobnice.com

4.7. Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - starosta

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - asistentka

5. Bankovní spojení

115-356180217/0100          (Komerční banka Rychnov nad Kněžnou)

6. IČ

00275557

7. DIČ

CZ0027557

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2. Rozpočet 

Rozpočet    Obec Zdobnice

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

·         ústně – v kanceláři úřadu

·         písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

Obecní úřad Zdobnice

Zdobnice 1

51601 Rychnov nad Kněžnou

 Úřední hodiny

Pondělí

8.00  -

15.30

Úterý

8.00  -

15.30

Středa

8:00  -

15:30

Čtvrtek

  Zavřeno

Pátek

Zavřeno

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 Lhůty

Termíny

Kdo může o informaci požádat

Kdo informaci poskytne

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

Další omezení práva na informace

1)   se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

2)   jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

3)   jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

1)   jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

2)   ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

3)   by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

1)   probíhajícím trestním řízení,

2)   rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,

3)   plnění úkolů zpravodajských služeb¨

4)   přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

5)   činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

1)   provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

2)   škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

3)   knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

4)   Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

5)   kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

a)      brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b)      v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c)      v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

  1.  se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

Komu se odvolání posílá

Kdo o odvolání rozhodne

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

Stížnost

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Uřední deska 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete požádat :

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou: Odbor sociálních věcí

Věra Königová tel 494 509 401 Vedoucí oddělení + metodika a kontrola

Sociální pracovnice, vyřizující agendu "pomoci v hmotné nouzi"

Bc. Jitka Martincová tel. 494 509 419 zástup

Alexandra Petrláková tel. 494 509 410

Soňa Tichá tel. 494 509 409

Agenda dávky "příspěvek na péči" pro občany závislé na pomoci druhé osoby:

Iveta Plachetková tel. 494 509 416 obce okolí Rychnova n. Kn.

Agenda "dávek pro zdravotně postižené občany:

Renata Maryšková tel. 494 509 406 klientela z Rychnova n.Kn.

Jaroslava Čapková tel. 494 509 405 klientela z ostatních obcí ORP

Portál veřejné správy/životní situace

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Zdobnice vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky obce Zdobnice

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytnuté informace - zde ke stažení.

CzechPoint - zde ke stažení

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

vzor

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Zdobnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace

zde ke stažení  Výroční zpráva rok 2017

zde ke stažení  Výroční zpráva rok 2016

zde ke stažení  Výroční zpráva rok 2015

zde ke stažení  Výroční zpráva rok 2014

Odpovědi na Žádosti dle zákona 106/1999 Sb.

2017 files/Odpoved_dle_zakona_106_1999_005-2017.pdf
files/Odpoved_dle_zakona_106_1999_004-2017.pdf
files/Odpoved_dle_zakona_106_1999_003-2017.pdf
files/Odpoved_dle_zakona_106_1999_002-2017.pdf
  files/Odpoved_dle_zakona_106_1999_001_2017.pdf
2016 files/Odpoved_dle_zakona_106_1999_005_2016.pdf
files/Odpoved_dle_zakona_106_1999_004_2016.pdf
files/Odpoved_dle_zakona_106_1999_003_2016.pdf
files/Odpoved_dle_zakona_106_1999_002_2016.pdf
files/Odpoved_dle_zakona_106_1999_001_2016.pdf