POVINNÉ INFORMACE

 

Informace zveřejněné o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999

Sb., O svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Zdobnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Zdobnice podle podle zákona č. 367/1990 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., Ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

 Další informace o osobách, funkcích, zastupitelstvech v oblasti Organizační struktura obce Zdobnice .

4. Kontaktní spojení

Zdobnice 1

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefon: 494592156

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zdobnice.com

ID Datové schránky: f74b5y6

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Zdobnice 1

516 01 Rychnov nad Kněžnou

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Zdobnice 1

516 01 Rychnov nad Kněžnou

4.3. Úřední hodiny

Podatelna, pokladna, Czech Point, ověřování         

Pondělí

  8:00 -

15:30

Úterý

  8:00 -

15:30

Středa

  8:00 -

15:30

Čtvrtek

  Zavřeno

Pátek

  Zavřeno

Úřední hodiny starosta

Pondělí

14:00 - 

15:30

4.4. Telefonní čísla

494 592 156

731 116 758

4.5. Čísla faxu

Fax není využíván.

4.6. Adresa internetové stránky

www.zdobnice.com

4.7. Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - starosta

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - asistentka

5. Bankovní spojení

115-356180217 / 0100 (Komerční banka Rychnov nad Kněžnou)

6. IČ

00275557

7. DIČ

CZ0027557

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2. Rozpočet 

Rozpočet Obec Zdobnice

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

· Ústně - v kanceláři úřadu

· Písemně - osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

Obecní úřad Zdobnice

Zdobnice 1

51601 Rychnov nad Kněžnou

 •  e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 •  elektronickým podáním: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 •  telefonicky na tel. čísle: 494592156

 Úřední hodiny

Pondělí

8,00 -

15,30

Úterý

8,00 -

15,30

Středa

8:00 -

15:30

Čtvrtek

  Zavřeno

Pátek

Zavřeno

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. 1 písm. l) - 7 dnů

 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 1 písm. 5, písm. b) - 7 dnů

 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů

 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 1 písm. 5, písm. d) - 15 dnů

 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informací ze závažných důvodů - § 14 odst. 1 písm. 7) - 10 dnů

 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 1 písm. 3) - 15 dnů

 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 1 písm. 5, písm. a) - 30 dnů

 • § 6 odst. 1 písm. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 1 písm. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; informace, které by měly obsahovat informace uvedené v článku 17 odst. 1 písm. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 1 písm. 2, požadovaná v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 1 písm. 3 - 30 dnů

 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1 písm. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 písm. 1 způsob umožnění dálkového přístupu (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001

 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícího dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/99 Sb., O svobodném přístupu k informacím.

Kdo může být informován

 •  informace mohou požadovat všechny fyzické nebo právnické osoby

Kdo informaci poskytnout

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informací povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadována informace v souladu s právními předpisy označujícími utajovanou informaci, povinná osoba ji poskytuje.

 •  Informace týkající se osobnosti, osobního charakteru, ochrany osobních údajů a osobních údajů.

 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. C. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. C. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, povinného subjektu ji poskytujene.

 •  Informace o majetkových poměrech, které nejsou povinným subjektem, jsou stanoveny na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění.

Další omezení práva na informace

 •  Povinný subjekt může omezit poskytnutí informací, pokud: \ t

1) se vztahuje zejména na vnitřním pokynům a osobním předpisům povinného subjektu, \ t

2) jde o novou informaci, která se použije při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí pouze do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutí, nebo

3) jde o informace, které se týkají organizační struktury nebo ochrany osobních údajů, které se týkají bezpečnosti a ochrany před protiprávními činy, které se týkají ochrany osobních údajů nebo ochrany osobních údajů, které jsou označeny jako „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“. ajících vyplývajícíchajících ajícíchajícíchajícíchajícíchajících ajícíchajícíchajícíchajícíchajícíchajícíchajícíchajícíchajících

 •  Povinný subjekt informacije, pokud:

1) jde o informace, které se použijí bez použití veřejných prostředků, které by předcházely, by měly poskytovat informace o právních předpisech,

2) ji zveřejnění na základě zvláštního zákona předběžných pravidel a pravidel nejpozději do následujícího období, nebo

3) tím, že byla byla ochrana

 • Informace, které jsou povinně zveřejňovány v souladu s právními předpisy, které se vztahují na třetí osoby při plnění úkolů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. Povinný subjekt, pouze ty informace.

 • Povinné subjekty dále neposkytují informace o

1) probíhajícím trestním řízení, \ t

2) rozhodovací činnosti soudů, s jinými rozsudky,

3) plnění úkolů zpravodajských služeb¨

4) příprava, provádění a řízení výsledků kontroly v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

5) činnosti ministerstva financie podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 • Povinný subjekt zpřístupněný právními předpisy, je-li v držení

1) provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání,

2) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávacího systému,

3) knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

4) Akademie věd České republiky a další veřejné instituce, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje, nebo

5) kulturních institucí, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

 • Povinný subjekt zpřístupněn informacím o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v těchto případech, majetek a veřejný pořádek, předcházející trestní činnosti a plnění úkolů podle trestního řádu, pokud se jedná o ohrožující trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy, trestné činy;

Jak se o informaci popt

Žádost o poskytnutí informací se podává

 1. ústně, tj osobní informace o příslušném orgánu nebo dotazování prokázané pomocí telekomunikačního zařízení nebo

 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služeb elektronických komunikací.

Není-li žádostí o ústní podání žádosti o informace, informace, informace, informace, informace, tipy, informace, informace, tipy na informace, informace, informace týkající se tohoto produktu nebo informace o předběžné otázce, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost podle informačního zákona“; „žádost podle z. č. 106/1999 Sb.“, „žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, apod.), tj. . 106/1999 Sb.

 • musí být určeno, které povinného subjektu je určené,

 • musí obsahovat informace o osobě: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa právnických osob: název, identifikační číslo osoby, adresa sídla a adresa pro doručování, odchylky od sídla, které žádají. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

 • je-li žádost učiněna elektronickou cestou, musí být podána elektronicky podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud se jedná o elektronickou adresu, která se zveřejňuje, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

 • musí být informován o tom, že informace budou vyžadovány.

 • údaje o použitelnosti, povinné údaje posouzené ve smyslu ust. § 14 odst. 1 písm. 5 zákona žádost a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2, vyhláška o schválení podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnila; nevyhoví-li žadatel tuto výzvu do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumovatelná, není zřejmé, jaká informace je požadovaná, nebo je formulována příliš obecně, je třeba ji požádat, aby byla splněna lhůta pro podání žádostí, aby žádost o vydání byla doručena, výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že je požadována informace o jeho účelu, použití odloží a tuto odůvodněnou skutečnost,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud je žádost povinná, musí se jednat pouze o rozhodnutí o zamítnutí žádostí o vízum, které by mělo být považováno za neplatné.

 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:

 1.  Požadované informace nejsou k dispozici.

 2. il il il il postupu il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il il 15 15 15 15 doručení.

 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádostí, nebo pokud se jedná o povinnou osobu, která je povinna přijmout opatření v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • Pokud se jedná o povinné subjekty, musí se jednat pouze o částku, nevyhoví, vydá se o to ve lhůtě pro vyřízení žádostí

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejad do 15 dnů od jeho dodávky

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhodující orgán, který je nejblíže nadřízeným povinným subjektem, který rozhodnutí vydal

 • deset, kdo o odvolání rozhoduje, musí učinit ve lhůtě 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 1.

10. Příjem žádostí a další podání

Podatelna

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejde do 15 dnů od jeho dodávky.

 • Odvolání se poskytuje u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným, že rozhodnutí vydané nebo měl vydat.

 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, se musí učinit ve lhůtě 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.

 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 1.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádostí způsobem uvedeným v § 6,

 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 1 písm. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 1 písm. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádostí,

 3. informace, které by měly obsahovat informace o zamítnutí, nebo

 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 1 písm. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 1 písm. 2, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; Je-li stížnost podána ústně, je možné, že se okamžitě stane, že se stane povinným písemným záznamem.

 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 1 písm. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 1 písm. 3,

 2. pro lhůty pro poskytnutí informací podle § 14 odst. 1 písm. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 1 písm. 7.

 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

 • Povinný subjekt předložený dne 7. června ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud se v této lhůtě stížnost sama o sobě nezdvíí tím, že se poskytne informace nebo konečná licence, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádostí.

 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15. dne ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn . Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek může buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo je její a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Uřední deska 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou: Odbor sociálních věcí

Věra Königová tel 494 509 401 Vedoucí oddělení + metodika a kontrola

Sociální pracovnice, vyřizující agendu "pomoci v hmotné nouzi"

Před naším letopočtem. Jitka Martincová tel. 494 509 419 zástup

Alexandra Petrláková tel. 494 509 410

Soňa Tichá tel. 494 509 409

Příspěvky programu "příspěvek na péči" pro občany závislé na pomoci druhé osoby:

Iveta Plachetková tel. 494 509 416 obce okolí Rychnova n. Kn.

Agenda "dávek pro zdravotně postižené občany:

Renata Maryšková tel. 494 509 406 klientela z Rychnova n.Kn.

Jaroslava Čapková tel. 494 509 405 klientela z ostatních obcí ORP

Portál veřejné správy / životní situace

14. Předpisy

14.1. Nejdějější používané předpisy

Přehled předpisů, podle toho, co je obecný úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 •  zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění (postup při rozhodování a poskytování informací).

 • zákon č. 167/2012 Sb., Kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., O archivnictví a spisové službě ao změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., O elektronickém podpisu ao změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, porušení povinností stanovení tohoto zákonem).

 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (prováděcí pravomoci, pravomoci a pravomoci).

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • Platné obecně závazné vyhlášky

 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - ke stažení zde 

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Zdobnice vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají právní předpisy. Tyto právní akty se odlišují. Seρθρο 3 seρθρο 2 seρθρο 3 seρθρο 3 seρθρο 3 seρθρο 3 seρθρο 3 seρθρο 3 seρθρο 2 Jednáρθρο 3 seρθρο 2 Jednáρθρο 2 Jednáρθρο 3 seρθρο 3 seρθρο 2 Jednáρθρο 2 Jednáρθρο 3 seρθρο 3 seρθρο 2.

Vyhlášky obce Zdobnice

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecný úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů a služeb, například. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, informace o vydání mohou mít podmínku zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytnuté informace -  zde ke stažení.

CzechPoint - zde ke stažení

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádostí o informace a informace, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělením žádostí o právní subjektivitu před podáním informací nebo informací. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydány žádné rozhodnutí nadřízeného orgánu.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106 / 1999Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

vzor

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec Zdobnice poskytnuty žádné licence podle § 14a odst. 1 písm. 4 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace

zde ke stažení   Výroční zpráva rok 2018

zde ke stažení   Výroční zpráva rok 2017

zde ke stažení   Výroční zpráva rok 2016

zde ke stažení   Výroční zpráva rok 2015

zde ke stažení   Výroční zpráva rok 2014

Odpovědi na Žádosti dle zákona 106/1999 Sb.

2019  
   
2018 Odpověď na žádost 02/2018
  Odpověď na žádost 01/2018
   
2017 files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_005-2017.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_004-2017.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_003-2017.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_002-2017.pdf
  files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_001_2017.pdf
2016 files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_005_2016.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_004_2016.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_003_2016.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_002_2016.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_001_2016.pdf

 

 

 

 

MAPA

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie z okolí obce Zdobnice

 

Fotogalerie Zdobnice a okolí

Doporučujeme navštívit

Lyžařská střediska SKICENTRUM:

 skicentrum ZDOBNICE

SKI CENTRUM ZDOBNICE

 

      

 

Počasí

Aktuální předpověď počasí na dnes a zítra:

Počasí radar

 

 

 

Copyright © 2018 - Obec Zdobnice

Vytvořeno od INDIGOumi.cz založeno na Joomla.

L / A / D