POVINNÉ INFORMACE

 

Informace zveřejněné o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999

Sb., O svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Zdobnice

2. Důvod a způsob založení

Obec Zdobnice podle podle zákona č. 367/1990 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., Ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

 Další informace o osobách, funkcích, zastupitelstvech v oblasti Organizační struktura obce Zdobnice .

4. Kontaktní spojení

Zdobnice 1

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Telefon: 494592156

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.zdobnice.com

ID Datové schránky: f74b5y6

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Zdobnice 1

516 01 Rychnov nad Kněžnou

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Zdobnice 1

516 01 Rychnov nad Kněžnou

4.3. Úřední hodiny

Podatelna, pokladna, Czech Point, ověřování         

Pondělí

  8:00 - 12:00

12:30 - 15:30

Úterý

  8:00 - 12:00

12:30 - 15:30

Středa

  8:00 - 12:00

12:30 - 15:30

Čtvrtek

  Zavřeno

Pátek

  Zavřeno


 

4.4. Telefonní čísla

494 592 156

731 116 758

4.5. Čísla faxu

Fax není využíván.

4.6. Adresa internetové stránky

www.zdobnice.com

4.7. Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - starosta

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - asistentka

5. Bankovní spojení

115-356180217 / 0100 (Komerční banka Rychnov nad Kněžnou)

6. IČ

00275557

7. DIČ

CZ0027557

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2. Rozpočet 

Rozpočet Obec Zdobnice

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

· Ústně - v kanceláři úřadu

· Písemně - osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu

 

Obecní úřad Zdobnice

Zdobnice 1

51601 Rychnov nad Kněžnou

 

 •  e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 •  elektronickým podáním: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 •  telefonicky na tel. čísle: 494592156

 Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 12:00

12:30 - 15:30

Úterý

8:00 - 12:00

12:30 - 15:30

Středa

8:00 - 12:00

12:30 - 15:30

Čtvrtek

  Zavřeno

Pátek

Zavřeno

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů

  Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů

  Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů

  Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů

  Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů

  Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů

  Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů

  Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů

  Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

 

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001

  Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 • Kdo může být informován

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

 • Kdo informaci poskytnout
 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informací povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.

 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.

 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

 

Další omezení práva na informace

 •  Povinný subjekt může omezit poskytnutí informací, pokud: 

1) se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,

2) jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo

3) jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.

 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:

1) jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,

2) ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo

3)  by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

 

 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.

 • Povinné subjekty dále neposkytují informace o

1) probíhajícím trestním řízení, 

2) rozhodovací činnosti soudů, s jinými rozsudky,

3) plnění úkolů zpravodajských služeb¨

4) přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,

5) činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení

1) provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,

2) škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,

3) knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,

4) Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo

5) kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.

 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

 

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informací se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo

 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

 

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,

  musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

  je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

  musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.

 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:

 1. a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

   

 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:

  a) se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  b) bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.

   

 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • Pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

  proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal

  ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

10. Příjem žádostí a další podání

Podatelna

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Uřední deska 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete požádat :

 

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou:Oodbor sociálních věcí 
Věra Königová tel 494 509 401 Vedoucí oddělení + metodika a kontrola

 

Sociální pracovnice, vyřizující agendu "pomoci v hmotné nouzi" 
Bc. Jitka Martincová tel. 494 509 419 zástup
Alexandra Petrláková tel. 494 509 410 
Soňa Tichá tel. 494 509 409 

 

Agenda dávky "příspěvek na péči" pro občany závislé na pomoci druhé osoby:
Iveta Plachetková tel. 494 509 416 obce okolí Rychnova n. Kn.

 

Agenda "dávek pro zdravotně postižené občany:
Renata Maryšková tel. 494 509 406 klientela z Rychnova n.Kn.
Jaroslava Čapková tel. 494 509 405 klientela z ostatních obcí ORP

Portál veřejné správy / životní situace

14. Předpisy

14.1. Nejdějější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

  zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).

  zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění

  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).

  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích

  zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

  zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích

  zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  Platné obecně závazné vyhlášky

  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - ke stažení zde 

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Zdobnice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky obce Zdobnice

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad za poskytnuté informace -  zde ke stažení.

CzechPoint - zde ke stažení

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106 / 1999Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

vzor

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Zdobnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Poskytnuté informace

zde ke stažení   Výroční zpráva rok 2019

zde ke stažení   Výroční zpráva rok 2018

zde ke stažení   Výroční zpráva rok 2017

zde ke stažení   Výroční zpráva rok 2016

zde ke stažení   Výroční zpráva rok 2015

zde ke stažení   Výroční zpráva rok 2014

Odpovědi na Žádosti dle zákona 106/1999 Sb.

2019  
   
  Odpověď na žádost 01/2019
   
2018 Odpověď na žádost 02/2018
  Odpověď na žádost 01/2018
 
2017 files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_005-2017.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_004-2017.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_003-2017.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_002-2017.pdf
  files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_001_2017.pdf
2016 files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_005_2016.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_004_2016.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_003_2016.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_002_2016.pdf
files / Odpoved_dle_zakona_106_1999_001_2016.pdf

 

 

 

 

MAPA

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie

Fotogalerie z okolí obce Zdobnice

 

Fotogalerie Zdobnice a okolí

Doporučujeme navštívit

Lyžařská střediska SKICENTRUM:

 skicentrum ZDOBNICE

SKI CENTRUM ZDOBNICE

 

      

 

Počasí

Aktuální předpověď počasí na dnes a zítra:

Počasí radar